september 2021

K3-L2-L4-L6: zwemmen

Info-avond Lager

L1-L3-L5: zwemmen

Sociale vaardigheden: geluksvogels

K3-L2-L4-L6: zwemmen

Veldloop - alle graden

L1 en L2: school op wieltjes
Peuter - K1A: school op wieltjes

Vormsel (9u.)

Infoavond kleuter
1ste kleuter A en B : naar de boomgaard (voormiddag)

L1-L3-L5: zwemmen

L3 en L4: school op wieltjes
Peuter - K1B: school op wieltjes
L1+2: uitstap naar Bulskampveld